ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

www.vit.bg

 

 

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ се уреждат отношенията между “ВИТ-БОРСАТА ЗА МАТРАЦИ” ЕООД (Администратор), от една страна като администратор на уебсайта www.vit.bg (Сайта), и неговите посетители, от друга страна. Те съставляват споразумение, което урежда отношенията между страните.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със Сайта.

С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях, като се съобразява с последните и ги спазва. Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

 

Предмет

Чрез Сайта ние предоставяме на Потребителите неговото ползване при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване и свързаност към Интернет, необходими за осъществяване на достъп до Сайта.

 

Функции

1. Обхват

Сайтът е създаден и достъпен за неограничен кръг посетители, без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

2. Цел

Чрез нашия Сайт ние:

1) Информираме посетителите на Сайта за дейността на дружеството и предлаганите от него стоки и услуги, както и за условията за тяхната продажба.

2) Предоставяме достъп до електронен магазин, в който Потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки и да сключват договори за покупко-продажба на предлагани стоки и услуги, включително и за извършване на онлайн плащания.

3) Информираме посетителите на Сайта за детайлите за контакт с нас, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари и препоръки или се интересуват от своите права и начина на упражняването им.

 

3. Споразумение

С приемането на тези Общи условия Потребителят приема да общуваме и посредством електронна поща, като всяко писмо може да съставлява и изявление с правно значение. Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електрона поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставлява идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления, и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

 

4. Права и задължения

Потребителят има право да достъпва в реално време Сайта, при спазване на изискванията за достъп, определени от Администратора. Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.

Правото на достъп не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

 

Потребителят се задължава при използване на Сайта и Услугите:

1. да не извършва злоумишлени действия;

2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.

3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

4. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

5. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към извършване на престъпления, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

6. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

7. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните Услуги;

8. да уведомява незабавно Администратора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Услугите;

9. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

 

5. Регистриране на потребителски профил и електронни продажби

Сайтът предоставя възможност на потребителите да създадат свой потребителски профил чрез попълване на автоматизирана форма за регистрация. При първоначалната регистрация на потребителски профил се изисква минимален обем лична информация. Повече информация относно събирането и обработването на лични данни е достъпна в публикуваната Политика за защита на лични данни.

След успешно завършване на процеса по регистрация потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки и услуги според своите предпочитания и да ги добавят в своята потребителска количка, за да направят валидни поръчки за закупуването им.

Потребителите имат функционална възможност да правят онлайн поръчки и без да са създали свой потребителски профил. В този случай потребителите следва да предоставят минимална лична информация, необходима за осъществяване на конкретната покупко-продажба.

 

6. Начини на плащане

Потребителите могат да избират начина, по който да заплатят направените поръчки. Сайтът дава възможност за плащане чрез банков превод, чрез PayPal, Skrill или директно с банкова карта.

Разплащанията с банков превод се осъществяват чрез задължаване на банковата сметка на платеца (от името на Потребителя) и заверяване на банковата сметка на Администратора. В случай на валутни преводи е възможно заверяването на сметката да отнеме от два до пет работни дни. За дата на плащането се приема денят на заверяване на банковата сметка на Администратора с наредената сума. Всички такси за преводи и превалутиране са за сметка на платеца.

Разплащанията с банкова карта се извършват чрез онлайн механизъм за разплащания, предоставян чрез услугите на трети лица - доставчици на платежни услуги, при гарантиране на високо ниво на сигурност на виртуалните парични трансакции.

 

Отговорност

Администраторът предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от потребителите “както са” и “както са достъпни”. Той не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите. Администраторът не предоставя гаранции за това, че:

1. ползването на Услугите ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;

2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;

3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти; При никакви обстоятелства Администраторът няма да бъде отговорен за каквато и да било загуба или повреда, произлизащи от:

1. ползването на Услугите;

2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;

3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;

4. потребителско съдържание;

5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (online) или не (offline).

Администраторът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп до Сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта - софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите.

Администраторът си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

До пълния обем, допустим от приложимото право, Администраторът няма да бъде отговорен за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

 

Изменения

Администраторът има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия. Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) им от Потребителя на траен носител. Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

 

Спорове

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод настоящото споразумение, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на местната и родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

 

Дата на утвърждаване и публикуване: __.11.2022 г.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Име на администратора

“ВИТ-БОРСАТА ЗА МАТРАЦИ” ЕООД

Седалище

София, България

Адрес на управление

гр. София, ул. “Симеон Радев” № 53

ЕИК

206660499

Телефон за контакт

+359 885 545 282

Имейл

 

 


 

To top

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Или Reset password